A Transient Age Manifesto


Martin Vopěnka 

Translated from the Czech by Kristýna Adámková

 

Better late than never,

I came into this world.

President Kennedy was still alive

and the Beatles were already trumpeting

their ode to joy—the motto of the day.

It was heard behind the barbed wire,

where it had just started to dawn

and the night sky

was flickering with the triumph of the first satellites.

Meanwhile, the world

took its first step toward another disaster,

at exactly this time,

and nobody even noticed.

It was prosperitizing,

people were dancing on the decks,

quite understandably

and they dance there to this day.

Fifty-two years later,

I am considering premature departure—

because, now, I know

it will always be premature—

there is no coming to terms with it,

except maybe fall into dotage

to that first state of innocence.

But, for now,

I am guilty

of the burning sting of complete consciousness.

The scene flashes by

like the view from the window of a rushing train

winters, summers, governments change—

ever faster and ever drearier;

addictive cycles of time.

And yet the planet

is still alive;

the miracle of life;

the chasm between to live and not to live

is endless.

The planet: a garden of souls

of humans and beasts;

even of beastly suffering

souls.

Also, there is more love

than ever before—

now—at the end of time.

The planet is all heated up

by the outpouring of love.

A century of children:

our sweet darlings,

they are cheerful and adored,

except for a few lost limbs,

forced labor, and abuse.

But that’s a different world:

we live here

in civilization

and we love them, truly.

We asphalt the road

into malls for them.

Cathedrals of vanity,

useless time; an obstacle.

An overly sensitive civilization,

so full of feelings

devours itself

in alienation.

Like herds of tourists,

clutching their cell phones,

we devour the legacy of ancient times.

We uproot our rootedness

and root ourselves in rootlessness.

Massiveness:

we ourselves are the plague.

The ravaged Earth:

sliced apart, haphazardly patched,

plasticated, and defecated upon.

Meanwhile, our knowledge

is limitless.

Borderless possibilities

are opening before us;

one of the reasons

people are still dancing.

Deathlessness within our reach:

the unlived chosenness of the chosen ones.

And interventions into creation—

the code in our cells.

All of this—

during one short life—

has not reached its end.

 

I came into this world

late, but early.

I won’t live to see its resolution or destruction.

I was destined for

this transient age

of frantic dancing.

A filthy comfortable age

full of hot tubs and flushing crappers.

We unsettled the planet,

we covered it with excrement and children

and now we don’t know what to do.

I don’t know, either.

I think, somehow, I am

fated to live

at the turn of ages.

It is not possible to remain

and there is no way back.

This is a phase of transition:

Abrupt beginnings with no end.

Things around us rapidly change,

we change a bit less ourselves—

and, yet, we were born,

each of us, in whatever years we were born in.

I myself in the sixties.

And that cannot be changed:

Somehow, I remain in myself,

born then,

a witness to myself

of remaining ideas and feelings.

I love life desperately,

and my dearest ones,

and sunsets over the countryside;

sometimes, over the sea –

also, I am a tourist, one of the crowd,

in some ways, I am the same

as those who went before me,

the same as everyone.

Born of a mother

into the ice-cold light

of fluorescent lamps.

She was helpless and I was blind,

we were left at the mercies

of socialism, doctors, and forceps.

I came into this world

in Podolí, Prague,

on 9/8/1963.

Better late than never.

And, yet, way too early.

 


Manifest přechodného věku

Pozdě ale přece

přišel jsem na svět.

Prezident Kennedy ještě žil

a Beatles už vytrubovali

svou ódu na radost – heslo doby.

Zněla i za ostnatým drátem,

kde právě svítalo

a z noční oblohy

blikal triumf prvních družic.

A zatím svět

vykročil k jiné zkáze

právě tehdy,

aniž si kdo všiml.

Blahobytněl,

na palubě se tančilo,

celkem pochopitelně,

a tančí se tam dodnes.

Po dvaapadesáti letech

pomýšlím na předčasný odchod.

Protože teď už vím,

že předčasný bude vždycky.

Nelze se s ním smířit,

leda zhloupnout

do prvotní nevinnosti.

Zatím však

jsem vinen

pálivým vědomím všeho.

Scéna se míhá

jak za okny vlaku,

střídají se zimy, léta, vlády –

čím dál rychleji, čím dál fádněji;

návykové cykly času.

A přitom planeta

je pořád ještě živá;

zázrak života;

propast mezi žít a nežít

je nekonečná.

Planeta: zahrada duší

zvířecích i lidských.

I zvířecky trpících

duší.

A také lásky je víc

než kdy předtím –

teď – na sklonku věků.

Planeta přehřátá,

přetékající láskou.

Století dětí:

našich miláčků,

zbožňovaných a šťastných,

až na nějaké ty usekané ruce,

otrocké práce a zneužití.

Ale to je jiný svět:

my žijeme tady,

v civilizaci

a milujeme je doopravdy.

Asfaltujeme jim cestu

do obchodních center.

Katedrály zmaru,

čas k nepotřebě; na překážku.

Přejemnělá civilizace

plná citu

stravující sama sebe

odcizením.

Jak stáda turistů

s mobily v rukách

spásáme odkaz starých časů.

Vykořeňujeme zakořeňěnost

a zakořeňujeme bezkořeněnost.

Masovost:

mor, jímž jsme sami.

Sežraná Země:

rozkrájená a fušersky slátaná,

zaplastovaná a pokálená.

A přitom naše poznání

nezná hranic.

Bezhraničnost možností,

jež se nám otvírají;

jeden z důvodů,

proč se stále ještě tančí.

Bezesmrtnost na dosah:

neodžitá vyvolenost vyvolených.

A zásahy do stvoření –

šém v našich buňkách.

To všechno

za jeden krátký život,

ještě není na úplném konci.

 

Přišel jsem na svět

pozdě ale brzy.

Nedožiju se řešení ani zkázy.

Je mi souzená

přechodná doba

překotného tance.

Prasácky pohodlná,

plná vířivek a splachovacích hajzlů.

Zvířili jsme planetu,

pokryli ji výkaly a dětmi

a teď nevíme, co si počít.

Ani já to nevím.

Myslím, že žiju

tak nějak osudově

na přelomu věků.

Už nelze trvat

a není cesty zpátky.

Jsme v přechodové fázi:

překotné začínání bez konce.

Vše kolem nás se zběsile mění,

my sami trochu méně –

přece jen narození

v těch kterých letech.

Já v šedesátých.

A to se nedá změnit:

nějak v sobě trvám,

narozený tehdy,

sám sobě svědkem

přetrvávajících myšlenek a citů.

Zoufale milující život

a své blízké

a západ slunce nad krajinou;

někdy i nad mořem –

také turista, jeden z davu,

v něčem stejný

jako ti přede mnou,

jako všichni.

Zrozený z matky

ve světle zářivek

ledově chladných.

Ona bezradná a já slepý,

vydaní napospas

socialismu, doktorům a kleštím.

Přišel jsem na svět

v Praze Podolí

8.9.1963.

Pozdě ale přece,

a přece příliš brzy.

 


Note: This manifesto is the concluding piece from Vopěnka’s first poetry collection Dům, který opouštíš (The House You Are Leaving, 2016).


Martin Vopěnka (b. 1963) has authored many books across several genres. He writes primarily fiction for both children and adults, in precious moments of inspiration, he writes poetry as well. He is currently working on his second collection (the first one Dům, který opouštíš came out in 2016). Several of Vopěnka’s novels were translated into many languages. Most recently The Back To Beyond or My Brother The Messiah. Martin Vopěnka serves as the president of the Czech Association of Booksellers and Publishers as well as the founder and director of the publishing house Práh. He has raised four children and lives in Prague, the Czech Republic.

 

Kristýna Adámková is a graduate of Palacky University, Olomouc. She holds an MA in translation and interpreting and works in that field as a freelancer from her home in Kroměříž, the Czech Republic. Martin Vopěnka’s poetry collection Dům, který opouštíš is her first literary translation project.

 

 

 


Back to Table of Contents

Back←→Next